1

Hysbysiad preifatrwydd arolwg ar-lein UAT

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD ATODOL UNBOXED – AROLWG AR-LEIN PROFI DERBYNIAD DEFNYDDWYR (UAT)

AMDANOM NI

Festival 2022 Limited ("UNBOXED", "ni", "ni" neu "ein") ydym ni.  Isod nodir y wybodaeth berthnasol am yr hyn y byddwn yn ei wneud gyda'r data personol y byddwch yn ei drosglwyddo i ni mewn cysylltiad â chwblhau arolwg ar-lein UAT UNBOXED o'i wefan newydd arfaethedig sy'n cael ei datblygu ar hyn o bryd ("yr Arolwg").  I gael rhagor o wybodaeth, gweler hysbysiad preifatrwydd ein gwefan bresennol ar www.unboxed2022.uk/privacy-policy

AT BWY MAE'R HYSBYSIAD PREIFATRWYDD ATODOL HWN YN BERTHNASOL?

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i aelodau o'r cyhoedd sy'n cwblhau arolwg ar-lein profion derbyn defnyddwyr (UAT) UNBOXED. 

PA WYBODAETH YDYM YN EI GASGLU A PHAM MAE EI HANGEN ARNOM?

Byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol amdanoch chi pan fyddwch yn cwblhau'r Arolwg:

Enw cyntaf

Cyfenw

Cyfeiriad e-bost

Ystod oedran

Rhanbarth preswylio

Cenedligrwydd

Hunaniaeth rhywedd

Ethnigrwydd

Anabledd

Adborth ar eich taith a'ch profiad defnyddiwr

Mae'r rhestr uchod yn cynnwys yr hyn y mae'r gyfraith yn ei alw'n ddata personol 'categori arbennig' (fel unrhyw anableddau y gallech ddweud wrthym amdanynt).

Mae angen i ni gasglu'r data amdanoch at y dibenion canlynol:

ein helpu i ddeall defnyddwyr ein gwefan yn well fel y gallwn ddylunio ein gwefan newydd i ddiwallu gofynion a disgwyliadau defnyddwyr yn fwy effeithiol; ac i'n helpu i nodi a thrwsio unrhyw fygiau neu broblemau a allai fod yn nhaith defnyddwyr a phrofiad o'r wefan newydd, tra'i bod yn dal i gael ei datblygu.

PWY FYDD Â MYNEDIAD AT EICH GWYBODAETH BERSONOL?

Byddwn ond yn rhannu eich data personol gyda darparwr y feddalwedd a ddefnyddiwn i gynnal yr Arolwg, SmartSurvey (sef ein prosesydd data ar ein rhan), a neb arall.  Gweler  hysbysiad preifatrwydd SmartSurvey ei hun yn www.smartsurvey.co.uk/privacy-policy sy'n dweud wrthych, ymhlith pethau eraill, sut  y bydd SmartSurvey yn defnyddio'ch data yr ydym yn ei drosglwyddo iddynt fel ein prosesydd.

SUT MAE PROSESU EICH GWYBODAETH YN GYFREITHLON?

Ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw eich bod wedi rhoi eich caniatâd penodol i ni brosesu o'r fath at y dibenion penodol uchod.  Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg, a bydd UNBOXED yn rhoi'r gorau i brosesu eich data personol.  I dynnu eich caniatâd yn ôl, cliciwch ar y ddolen ganlynol [add ‘mail to’ hyperlink] a fydd yn anfon e-bost caniatâd yn ôl atom.

Bydd UNBOXED ond yn prosesu eich data personol yn y DU. Y data personol ar ei gyfer  yw y gall ein proseswyr data gael eu storio, eu trosglwyddo a'u  prosesu y tu allan i'r DU a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.  Bydd SmartSurvey yn gwneud trosglwyddiadau o'r fath yn unol â Phennod V o'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ac yn absenoldeb trosglwyddiad i wlad nad yw'n destun penderfyniad digonolrwydd gan Lywodraeth y DU, bydd y trosglwyddiad yn cael ei wneud yn amodol ar fesur diogelu priodol.

SUT RYDYM YN DIOGELU EICH DATA PERSONOL

Gweler hysbysiad preifatrwydd ein gwefan ar www.unboxed2022.uk/privacy-policy

AM BA HYD RYDYM YN CADW EICH DATA PERSONOL?

Byddwn yn cadw eich manylion ar ein systemau tan ddiwedd Gorffennaf 2022, ac erbyn y dyddiad y caiff yr holl ddata personol a gesglir at y dibenion uchod ei ddileu.

EICH HAWLIAU DIOGELU DATA

Gweler hysbysiad preifatrwydd ein gwefan ar www.unboxed2022.uk/privacy-policy

ST I GYSYLLTU Â NI

Gweler hysbysiad preifatrwydd ein gwefan ar www.unboxed2022.uk/privacy-policy

NEWIDIADAU I'R HYSBYSIAD PREIFATRWYDD HWN

Rydym yn adolygu'n rheolaidd a, phan fo angen, yn diweddaru ein gwybodaeth am breifatrwydd. Os ydym yn bwriadu defnyddio gwybodaeth bersonol at ddiben newydd, rydym yn diweddaru ein gwybodaeth am breifatrwydd a byddwn yn cyfleu'r newidiadau drwy ddiweddariad i'r hysbysiad preifatrwydd atodol hwn a/neu i hysbysiad preifatrwydd ein gwefan. Edrychwch ar ein gwefan yn achlysurol i sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r fersiwn ddiweddaraf o hysbysiad preifatrwydd ein gwefan. Fersiwn 1 yw’r hysbysiad preifatrwydd atodol hwn ac mae'n weithredol o fis Chwefror 2022.