1

Cynaliadwyedd

Ein gwaddol amgylcheddol

Mae'r argyfwng  hinsawdd ac  ecolegol yn her frys y mae'n ddyletswydd ar bob sefydliad i fynd i'r afael â hi.

Nid yw ein cyfrifoldeb i'r amgylchedd yn dechrau nac yn gorffen gydag un polisi. Nid yw ychwaith yn stopio pan fydd UNBOXED yn dod i ben ar ddiwedd 2022. Rydym yn ymwybodol iawn bod pob penderfyniad a wnawn yn effeithio ar ein gwaddol amgylcheddol, ac rydym yn benderfynol o wneud y gwaddol hwn mor gadarnhaol ag y gallwn.

Mae UNBOXED yn cynnwys 10 comisiwn ac mae'r rhain i gyd yn hynod o wahanol. Mae rhai wedi'u gosod mewn un lleoliad, mae rhai yn teithio i lawer o wahanol leoedd, ac mae rhai wedi'u lleoli'n bennaf yn y byd digidol. Mae pob un ohonynt yn cael eu huno gan fwriad i fod yn arloesol ac i wneud rhywbeth na wnaed erioed o'r blaen.

Er mwyn canolbwyntio ein sylw ar draws prosiectau creadigol mor amrywiol, rydym wedi dewis pum maes allweddol i ganolbwyntio arnynt er mwyn cyflawni gwaddol amgylcheddol cadarnhaol:

  • Ynni: Ar gyfer pob rhan o'n gwaith, rydym yn edrych ar sut y gallwn leihau'r defnydd o ynni. Rydym yn ymchwilio i ffynonellau ynni cynaliadwy, ac yn dewis hyn pan fo modd.
  • Teithio a thrafnidiaeth: Rydym yn annog defnyddio cerbydau allyriadau isel, a dulliau glân a llesol o deithio.
  • Adnoddau, deunyddiau a gwastraff: Rydym yn gwella ac yn gwerthuso ein prosesau'n barhaus i sicrhau ein bod yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu deunyddiau lle bynnag y bo modd er mwyn eu hatal rhag mynd i safle tirlenwi.
  • Bwyd a diod: Gall yr hyn yr ydym yn ei fwyta a ble rydym yn prynu ein bwyd gael effaith enfawr ar bopeth o les anifeiliaid i newid yn yr hinsawdd. Rydym yn awyddus i sicrhau bod yr ystyriaethau hyn yn rhan allweddol o bob penderfyniad prynu yn y maes hwn.
  • Natur: Rydym wedi ymrwymo i wneud yr hyn a allwn i warchod a gwella'r amgylchedd naturiol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn golygu sicrhau cadwraeth ein camlesi, ein hafonydd a'n mannau gwyrdd fel rhan o'n hecosystemau hanfodol.

Mae pob un o'r meysydd hyn yn cynnwys amcanion ac atebolrwydd sydd wedi’u nodi yn ein Polisi Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Rydym yn gwella bob amser, ac ni fyddwn byth yn credu ein bod eisoes yn gwneud digon.

Er ein bod wedi ymrwymo i fodloni'r holl ofynion cyfreithiol, rydym hefyd yn dymuno bod yn sefydliad sy'n hapus i gael sgyrsiau anodd a gwahodd sgwrs i wella ein dull gweithredu.

Diolch am roi o'ch amser i ddysgu am ein gwaith, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.