Ymunwch â’r tîm

OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB MEWN YMUNO Â NI? GWELER EIN SWYDDI GWAG DIWEDDARAF A GWNEWCH GAIS YMA.

Mae ein tîm gwych yn Birmingham yn cyflwyno UNBOXED: Creativity in the UK ledled y DU yn 2022. Os hoffech ymuno â ni ar y daith ryfeddol hon, darllenwch ymlaen am fanylion ein swyddi gwag presennol.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal – rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir a chymuned amrywiol. Rydym hefyd yn gyflogwr Ymroddedig Hyderus o ran Anabledd, ac rydym yn cynnig cyfweliad gwarantedig i unrhyw un ag anabledd y mae ei gais yn bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Rydym wedi ymrwymo i:

  • Sicrhau bod ein proses recriwtio yn gynhwysol ac yn hygyrch
  • Cyfathrebu a hyrwyddo swyddi gwag
  • Cynnig cyfweliadau i bobl anabl sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd
  • Rhagweld a darparu addasiadau rhesymol yn y gweithle yn ôl y gofyn
  • Cefnogi unrhyw weithiwr presennol sy'n cael anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, gan eu galluogi i aros mewn gwaith

Darllenwch fwy am y fenter Hyderus o ran Anabledd yn disabilityconfident.campaign.gov.uk

CYFLEOEDD CYFREDOL

Cydlynydd Cyfathrebu

Dyddiad Cau: 10/12/21

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Cyfathrebu brwdfrydig sydd â sgiliau gweinyddol a threfnu rhagorol, i ymuno â'r tîm Marchnata a Chyfathrebu a chynorthwyo i greu a dosbarthu deunyddiau cyfathrebu. Bydd y swydd hon hefyd yn eich gweld yn cydlynu'r gwaith o gynllunio a darparu digwyddiadau i gefnogwyr a phartneriaid, yn ogystal â chefnogi gyda chaffael gwasanaethau, gofynion trefnu/amserlennu ac adrodd ar weithgarwch adrannol, felly mae'r gallu i wneud llawer o bethau ar yr un pryd yn allweddol.

Ewch i'n partner recriwtio Gi Group i wneud cais am y swydd

Dyddiad Dechrau: CGâPh

 Lleoliad: 6 Brindley Place, Birmingham, B1 2JB

Hyd: Contract Cyfnod Penodol tan ddiwedd 2022

 

GWEINYDDWR BUSNES A CHYLLID

Dyddiad Cau: 16/12/21

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Busnes a Chyllid ymroddgar i oruchwylio a chynorthwyo'r gwaith o weinyddu'r swyddfa o ddydd i ddydd ar gyfer y timau cyllid ac integreiddio busnes, gan alluogi'r adrannau i weithredu'n effeithlon yn eu rhan nhw o gyflawni'r rhaglen UNBOXED.

Byddwch yn cynorthwyo gydag amserlennu a chydlynu cyfarfodydd adrannol, yn gweithio'n agos gyda'r Uwch Reolwr Cyllid wrth fonitro anfonebau a pharatoi dogfennau ariannol, yn ogystal ag olrhain gwariant prosiectau a chyflenwyr a pharatoi dogfennau ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau briffio mewnol.

Ewch i'n partner recriwtio Gi Group i wneud cais am y swydd

Dyddiad Dechrau: CGâPh

Lleoliad: 6 Brindley Place, Birmingham, B1 2JB

Hyd: Contract Cyfnod Penodol tan ddiwedd 2022

 

CYFLEOEDD CONTRACT

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion unrhyw gyfleoedd contract cyfredol, gan gynnwys tendrau a chyfleoedd partneriaeth eraill.

CYFLEOEDD PARTNERIAID

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r 10 casgliad sy'n creu'r digwyddiadau eithriadol a'r profiadau bythgofiadwy ar y rhaglen UNBOXED. Byddwn yn rhestru eu swyddi gwag yma, a gallwch hefyd edrych ar eu gwefannau eu hunain i weld a ydynt yn cyflogi. Gallwch ddod o hyd i ddolenni i'w safleoedd annibynnol o dudalennau'r prosiect ar unboxed2022.uk.

Mae'n werth nodi, os byddwch yn gwneud cais am swydd gydag un o'n partneriaid, y byddwch yn cael eich cyflogi'n uniongyrchol ganddyn nhw ac nid gennym ni.

EICH DATA

Rydym yn cymryd preifatrwydd data o ddifrif. Adolygwch ein hysbysiad preifatrwydd ymgeiswyr cyn gwneud cais am unrhyw swyddi gwag. Mae'r hysbysiad yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio'ch data personol, a gallwch ei ddarllen yma