1

StoryTrails yn Sheffield

Rwy'n cysylltu ar ran StoryTrails, y profiad adrodd straeon ymgolli unigryw sy'n dod i Sheffield 27 a 28 Gorffennaf.

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg "StoryTrails in Sheffield" (PDF)

Mae StoryTrails y rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, sy’n ddathliad cenedlaethol arloesol o greadigrwydd yn 2022, a bydd yn caniatáu i bobl leol gael profiad gwbl newydd o Sheffield drwy hud a lledrith realiti estynedig a rhithwir.

Yr hyn y gallwn ei gynnig

  • Datganiad llawn i'r wasg - isod
  • Cyfweliadau gyda phobl greadigol leol:
    o Sile Sibanda - Cafodd ei magu yn Bulawayo, Zimbabwe, bu’n ymweld â’i theulu yn Sheffield, ac mae bellach yn gweithio i BBC Radio Sheffield yn amlygu straeon rhyfeddol am y gymuned leol. Mae gan Sile ddiddordeb ym mhotensial y dechnoleg ymgolli.
    o Gemma Thorpe - Mae Gemma yn gweithio gyda ffotograffiaeth, ffilm a sain i greu cynnwys ffeithiol ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid a sefydliadau cymunedol yn Sheffield a thu hwnt. Mae ei gwaith yn archwilio hunaniaeth a pherthyn, gan ganolbwyntio'n arbennig ar ddiwylliant, ymfudo, chwaraeon a'r amgylchedd. Cyd-gyfarwyddodd ddogfen fer am focsiwr ifanc yn Havana, Cuba, 'En la Sangre/Yn y Gwaed' a ddangoswyd mewn gwyliau ffilm yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae Gemma wedi byw, teithio a gweithio'n helaeth yn Tsieina ac mae ei rhaglen ddogfen nodwedd gyntaf, 'Shanghai Blues', yn cael ei chynhyrchu ar hyn o bryd.
    o Imaan Samson - Cyfarwyddwr/cynhyrchydd sy'n dod i'r amlwg. Mae ei weithiau trawsddisgybliaeth sydd ag arddull unigryw yn ganlyniad i uno ffilm a ffotograffiaeth â’i ddiddordeb mewn adrodd straeon grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae ei waith yn ymchwilio i gydnerthedd, atgofion a gofod, gan gyfleu'r teimlad o foderniaeth gan ddefnyddio normau cymdeithasol-ddiwylliannol. Mae ei weithiau diweddar yn cynnwys cynhyrchu rhaglen ddogfen fer o'r enw Evocation, a gafodd ei gwneud yn gyfan gwbl drwy ddefnyddio delweddau llonydd, a defnyddio cyfuniad o luniau archif clyweledol a straeon ffeithiol.
  • Manylion am y StoryTrails cyffrous, profiad na ddylid ei fethu a fydd yn cynnig hwyl i'r teulu i gyd yr haf hwn
  • Llun: https://we.tl/t-LbbeJt396i

Mae’r datganiad llawn i'r wasg isod, gobeithio bod hyn o ddiddordeb ac rwy’n fodlon trefnu cyfweliadau neu rannu gwybodaeth ychwanegol.School (NFTS).

Gwahodd trigolion i weld Sheffield yn wahanol wrth i gyfres o ddigwyddiadau adrodd straeon arloesol am ddim ledled y DU gael eu lansio.

Dros yr haf, mae StoryTrails, profiad adrodd straeon ymgolli mwyaf y DU, yn gwahodd trigolion Sheffield i glywed straeon lleol nas adroddwyd o’r blaen am y ddinas trwy dechnolegau amlgyfrwng arloesol. Mae'r straeon yn cynnwys un am yr arloeswraig amgylcheddol Ethel Haythornthwaite, un o sefydlwyr Parc Cenedlaethol y Peak District, ac fe’i clywir mewn llwybr sy’n cael ei leisio gan Paulette Edwards o BBC Radio Sheffield.

Daw StoryTrails, sy'n rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, i Sheffield gyda digwyddiad byw
deuddydd am ddim a gynhelir 27 a 28 Gorffennaf fel rhan o daith 15 lleoliad o amgylch y DU dros yr haf. Wedi'i ganoli o amgylch Llyfrgell Sheffield ac ar strydoedd Sheffield ei hun, mae'n cynnwys profiadau digidol sy'n caniatáu i bobl brofi'r ddinas mewn ffordd hollol newydd drwy hud a lledrith estynedig (AR), rhithwir (VR) a sinema ymgolli.

Mae llwybr realiti estynedig, sy'n benodol i Sheffield y ceir mynediad iddo drwy ddyfeisiadau symudol, yn gwahodd ymwelwyr i ddysgu sut y daeth Sheffield, dinas ddiwydiannol sy'n adnabyddus am ei dur a'i mwrllwch, yn ddinas wyrddaf y DU. Rydym yn cwrdd ag Ethel Haythornthwaite ac yn darganfod sut y troediodd yr arloeswraig werdd ryfeddol hon y bryniau yn casglu sbwriel. Cyflwynodd 'gwpwrdd cywilydd' i drigolion cyfoethog a phwerus Sheffield. Fe berswadiodd nhw i roi arian a thir er mwyn atal rhagor o adeiladu a arweiniodd at ffurfio llain las Sheffield a Pharc Cenedlaethol y Peak District.

Mae ail lwybr yn cyflwyno Grace Horne a ddilynodd ei breuddwyd i fod yn gyllellydd pan drodd i fyny yng ngweithdy arch gyllellydd Sheffield, Stan Shaw, a leolir mewn hen doiled cyhoeddus. Mae'r stori yn dilyn Grace wrth iddi ddod yn brentis iddo ac yn taflu goleuni ar y grefft honno, sy’n diflannu, o wneud cyllyll a ffyrc.

Mae'r ddau lwybr AR yn defnyddio ffilm cine a ffilm fideo o ffilm fideo o ffilmiau cartref, a ffotograffiaeth gan y BBC a Sefydliad Ffilm Prydain, yn ogystal â deunyddiau archif lleol i gyflwyno ffenestr i'r gorffennol. Gall ymwelwyr fenthyg dyfeisiadau o'r llyfrgell a dilyn llwybr realiti estynedig tywysedig sy'n dechrau ar yr awr drwy gydol y digwyddiadau byw. Gallant hefyd lawrlwytho ap StoryTrails ar eu ffôn clyfar a dilyn y llwybr StoryTrails o'r tu allan i'r llyfrgelloedd. Gellir dilyn y ddau lwybr drwy'r ap symudol y tu allan i'r ddau ddigwyddiad byw, gan y bydd yr ap ar gael i'w lawrlwytho tan ddiwedd y flwyddyn.