1
Read

Rhaglen Llysgenhadon UNBOXED

Yn ddiweddar fe wnaethom lansio ein rhaglen Lysgenhadon!

Date and time

September 2022

Mae'r rhaglen yn cynnwys lleisiau pobl ifanc 18-30 oed mewn sgyrsiau ynghylch materion sy'n effeithio arnyn nhw, gan gydnabod bod ein dealltwriaeth ni o'r materion hyn yn gyfoethocach o glywed barn a phrofiadau'r bobl ifanc eu hunain.

Bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi ymarferwyr creadigol sy'n dod i'r amlwg o'r 10 tîm comisiwn i ddarparu rhaglen fanwl o Ddatblygiad Proffesiynol Gyrfa (CPD), hyfforddiant, datblygiad personol, a chyfleoedd rhwydweithio.

Nod y rhaglen yw rhoi'r cyfle gorau i bobl ifanc greadigol sy'n dod i'r amlwg lwyddo yn eu llwybr gyrfa dewisol drwy’r canlynol:

  • Datblygu profiad i wella eu CV
  • Datblygu gwybodaeth a sgiliau yn eu maes dewisol
  • Datblygu hyder
  • Datblygu rhwydweithiau, gydag ymarferwyr eraill sy'n dod i'r amlwg a gyda phobl allweddol yn eu sector

Hefyd wrth gefnogi sector ehangach diwydiannau creadigol a STEAM drwy ddatblygu'r biblinell dalent, annog mwy o bobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd yn eu sectorau, cynyddu amrywiaeth yn eu sectorau a hyrwyddo pwysigrwydd creadigrwydd.

Dros y misoedd nesaf byddwch yn clywed gan ein Llysgenhadon wrth iddyn nhw rannu eu profiadau, eu meddyliau a'r hyn a ddysgwyd o gymryd rhan yn y rhaglen.

Cwrdd â Llysgenhadon UNBOXED

Imaan Samson

Bu’n gweithio ar StoryTrails fel yr ymarferydd creadigol ieuengaf, gan gyd-gynhyrchu llwybr cerdded realiti estynedig yn Sheffield. Trwy ddefnyddio technoleg ymgolli, ei nod yw dogfennu straeon pobl Dduon, Frodorol, a phobl o liw. Yn flaenorol, cyfarwyddodd Imaan dîm o bobl ifanc greadigol a ddefnyddiodd dechnoleg realiti estynedig sy’n defnyddio marcwyr i ddarparu dau brofiad yn ystod dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Mae Imaan yn parhau i archwilio ei ddiddordebau o ddefnyddio celfyddydau cyfunol i ennill y blaen ar nofelau a straeon gafaelgar fel grym newid ar draws y cyfryngau.

Lucy Wheeler

Ymunodd Lucy fel Ymarferydd Creadigol ar y prosiect StoryTrails a bu'n gweithio fel Prif Ddatblygwr ar gyfer Indigo Storm XR a Studio ANRK yn y profiad rhithwir 'The Museum of Imagined Futures'. Mae'n dechnolegydd creadigol sy'n gweithio ar hyn o bryd ym maes dylunio a datblygu technoleg ymgolli ar gyfer prosiectau celfyddydol a diwylliannol. Mae Lucy hefyd yn addysgwr ac yn creu gweithdai ar gyfer technoleg peiriannau gêm yng Ngholeg Ffasiwn Llundain a phrosiectau celf cymunedol. Yn y dyfodol, hoffai gyfarwyddo profiadau technoleg ymgolli gyda thimau rhyngddisgyblaethol, pwysleisio tryloywder ym maes llafur technoleg greadigol a mynd i'r afael ag effaith ein hôl troed digidol ar yr argyfwng hinsawdd.

Rha Hira Arayal

Mae Rha yn rhan o Gwmni Ifanc GALWAD ac mae wedi ysgrifennu un o'r monologau ar gyfer y sgript ddrama deledu. Mae'n awdur sy'n dod i'r amlwg sydd newydd orffen ei arholiadau Safon Uwch, mae eisoes wedi cyhoeddi ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, Encapsulated Emotions, yn ogystal ag ennill dau gontract llawysgrif farddoniaeth arall. Mae hi'n dechrau cwrs Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe fis Medi.

King Ali

Cymerodd ran yn Tour de Moon's Moon. Roedd Moon Arkestra yn cynnwys pobl greadigol a cherddorion amlddisgyblaethol unigryw a deithiodd o amgylch Lloegr gyda Tour de Moon yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2022. Ali oedd yn cynnal y cyflwyniad a'r diweddglo gan amlaf gan ddefnyddio ei ddealltwriaeth o sut i gydbwyso torf. Yn y dyfodol mae'n awyddus i gynnal gŵyl chwaraeon a llesiant, gan ddod â phobl ifanc o gefndiroedd gwahanol ynghyd a hyrwyddo ffyrdd o fyw sy'n iachach yn gorfforol ac yn feddyliol.'

Lara Bianca Sarte

Lara yw Cydlynydd Prosiect Dandelion. Cyn ei gwaith yn Dandelion, hi oedd Cydlynydd Prosiect Cymunedol Dwyrain a De-ddwyrain Asia yr Alban, y sefydliad cyntaf a'r unig sefydliad yn yr Alban ar hyn o bryd sy'n canolbwyntio ar anghenion y gymuned Dwyrain a De-ddwyrain Asia. Yn y pum mlynedd nesaf, hoffai gyfuno ei brwdfrydedd a rennir rhwng polisi cymdeithasol, ymgysylltu â'r cyhoedd, a'r celfyddydau a diwylliant. Mae ganddi ddiddordeb yn y cysyniad o wneud bywyd trefol yn fwy cymunedol, teg, ac yn lle y gellir byw ynddo drwy fannau gwyrdd a phrofiad diwylliannol. Mae Lara'n disgrifio ei hun fel menyw o dras Dde-ddwyrain Asia, yn ymfudwr, yn berson creadigol, ac yn ymgyrchydd.

Leah Gowing

Mae Leah yn hyfforddai pensaernïaeth gyda PoliNations. Yn y dyfodol mae hi eisiau cyfuno ei hyfforddiant pensaernïaeth, ei hangerdd dros gelf, llesiant a gwneud newid cadarnhaol. Mae'n eistedd ar Gyngor Ieuenctid The Visionaries, sefydliad sy'n cefnogi pobl ifanc drwy addysg adfywiol, cysylltu â natur a llesiant. Mae Leah hefyd yn hyfforddi i fod yn athrawes ioga.

Reiltin Hart

Dechreuodd fel hyfforddai dylunio yn PoliNations cyn cael cynnig aros ymlaen trwy gontract llawrydd. Mae ganddi ddiddordeb mewn dilyn cyfleoedd creadigol mewn nifer o feysydd, gyda phwyslais ar ddylunio ym maes gŵyl a theatr, gan weithio tuag at fod yn Arweinydd Creadigol.

Prithvi Sachithanandam

Hyfforddwyd mewn Peirianneg Gemegol ond ar hyn o bryd mae'n newid ei yrfa i faes marchnata. Ei ddiddordeb mwyaf yw gweithio yn y celfyddydau, treftadaeth neu Nwyddau Defnyddwyr sy’n Symud yn Gyflym (FMCG) (yn enwedig ym maes harddwch neu gynnyrch cosmetig), ffasiwn ac elusen. Mae Prithvi yn angerddol ynghylch amrywiaeth yn y gweithle a hyrwyddo mynediad cyfartal at gyfleoedd.

Raphaella Philcox

Mae hi’n Gynorthwyydd Dylunio Dan Hyfforddiant yn PoliNations. Dylunio theatr yw’r maes y mae hi’n angerddol yn ei gylch, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn gweithio gyda chymunedau i ddeall yn well sut i wneud gofod theatr yn hygyrch ac yn groesawgar i bobl o amrywiaeth o gefndiroedd.

Samuel Perry

Gweithiodd Samuel ar Dreamachine fel Prif Warcheidwad. Ar hyn o bryd mae'n dilyn gyrfa mewn actio, ac mae wedi perfformio mewn rhannau yn y Theatr, mewn Ffilm ac ar Radio. Hoffai ehangu ei hun fel rhywun creadigol, drwy ysgrifennu a chyfarwyddo. Hoffai hefyd weithio i gysylltu a hwyluso artistiaid, rhaglennu, a dysgu sut i redeg sefydliad celfyddydol.

Lauryn Thomas

Gweithiodd Lauryn ar Dreamachine fel Gwarcheidwad Prosiect. Mae ganddi ddiddordeb mewn gweithio yn natblygiad profiadau ymgolli sy'n integreiddio'r defnydd o dechnoleg, megis realiti estynedig a rhithwir. Cwblhaodd radd Meistr yn y defnydd o dechnoleg ymgolli mewn amgueddfeydd, orielau, treftadaeth ac erbyn hyn mae'n gweithio yn y Cyngor Crefftau fel Cynorthwyydd Oriel.