1

Fi a Fy Lles: Beth Ydw i'n ei Werthfawrogi?

Beth sy'n bwysig i mi – a sut y gall wella fy lles?

Project page

Dreamachine

Ages

7-8 8-9 9-10 10-11

Topic

Llesiant a chadernid Hunaniaeth ac amrywiaeth

Format

Cynllun gwers

Duration

60 munud

Mae'r cynllun gwers hwn sy'n seiliedig ar weithgareddau yn annog disgyblion 7–11 oed i archwilio eu hanghenion a'u gwerthoedd eu hunain, ac i ystyried sut y gall eu hunan-barch a'u lles gael eu heffeithio gan y pwysigrwydd y maent yn ei roi ar eu syniadau a'r pethau sy'n bwysig iddynt.

Gan weithio mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn trafod ac yn rhestru rhestrau o bethau, cysyniadau a gwerthoedd yn yr hyn y maent yn ei ystyried yn drefn eu pwysigrwydd. Byddant wedyn yn myfyrio ar y penderfyniadau a wnaethant, a sut y bydd rhoi gwerth ar bethau yn gwella eu lles, lles pobl eraill a'u  hymdeimlad o hunan.

Mae Beth Ydw i'n ei Werthfawrogi? yn rhan o Fi a Fy Lles, set o bum adnodd dysgu 60 munud ar gyfer disgyblion 5–11 oed sy'n archwilio themâu datblygiad personol allweddol. Wedi'i ddatblygu ar gyfer Dreamachine gan A New Direction, mae'r cynllun gwers PDF naw tudalen hwn yn cynnwys digon o awgrymiadau ar gyfer trafodaethau, ynghyd â chysylltiadau ac adnoddau ar gyfer dysgu pellach.

Cysylltiadau â'r cwricwlwm

Lloegr:
Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd: Iechyd a Lles
Cyfnod Allweddol: CA2

Gogledd Iwerddon:
Datblygiad Personol a Chyd-ddealltwriaeth
Cyfnodau Allweddol: CA1, CA2

Yr Alban:
Iechyd a Lles
Astudiaethau Cymdeithasol
Lefelau: Lefel Gyntaf, Ail Lefel

Cymru:
Iechyd a Lles
Dyniaethau
Y Celfyddydau Mynegiannol
Camau Cynnydd: CC2, CC3