1

Llywodraethu, Polisïau a Gweithdrefnau

Pwy ydym ni a’r hyn yr ydym yn ei wneud

1. Fframwaith cyfreithiol

Enw cwmni cofrestredig – Festival 2022 Limited

Rhif cofrestru'r cwmni – 12581221

Tystysgrif Ymgorffori ac Erthyglau Cymdeithasu

 

2. Rhestr o sefydliadau yr ydym yn gweithio mewn partneriaeth â nhw

Yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon

Llywodraeth yr Alban

Llywodraeth Cymru

Cyrff Cyflawni Strategol

Cyngor Dinas Belfast

Cymru Greadigol

EventScotland

 

3. Sut rydym wedi ein trefnu

Strwythur sefydliadol

Bwrdd UNBOXED

Cytundeb Gwasanaethau Rhyng-gwmni Festival 2022 Ltd

 

4. Rhiant-gwmni Festival 2022 Ltd

Pwyllgor Trefnu Birmingham ar gyfer 2022 Commonwealth Games Limited 

Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth Birmingham 2022

 

5. Lleoliad a manylion cyswllt

Swyddfa gofrestredig: One Brindley Place, Birmingham B1 2JB

 

6. Yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario

Adroddiad a Chyfrifon Festival 2022 Ltd 1 Mai 2020 - 31 Mawrth 2021

Adroddiad a Chyfrifon Festival 2022 Ltd hyd at 30 Medi 2022

Archwilio a Sicrwydd Risg

Manylion gwariant Festival 2022 Ltd dros £25,000

Llywodraethu ariannol

Polisi gwrth-lygriad, llwgrwobrwyo, gwrth-dwyll, rhoddion a childyrnau

Polisi gwrth-dwyll

Polisi chwythu'r chwiban

Ymddygiad yn y gweithle

 

7. Sut rydym yn gwneud ein penderfyniadau

Cofnodion Bwrdd y Cyfarwyddwyr

 

8. Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Datganiad ymrwymiad hygyrchedd

Polisi gwrth-gaethwasiaeth a masnachu pobl

Polisi cwynion

Polisi teledu cylch cyfyng corfforaethol

Cyfle cyfartal

Datganiad polisi iechyd a diogelwch

Cynllun strategol iechyd a diogelwch

Polisi diogelwch gwybodaeth

Polisi defnydd derbyniol TG

Datganiad caethwasiaeth fodern

Polisi recriwtio a dethol

 

9. Rhestrau a chofrestri

Rheoli gwrthdaro buddiannau a Chofrestr buddiannau aelodau'r Bwrdd

Cofrestr rhoddion a lletygarwch (dim i'w ddatgan ar hyn o bryd)