Green Space Dark Skies

Green Space Dark Skies

Ymunwch ag 20,000 o bobl i oleuo ein tir yn y dathliad ledled y DU hwn o'r awyr agored.

Mae Green Space Dark Skies yn daith yn ddwfn i'n tirweddau naturiol: cyfres o gynulliadau torfol sy'n dathlu ein cefn gwlad, ein hawl i'w hanturio – a'n cyfrifoldeb ni i ofalu amdanynt ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Rydym yn gwahodd 20,000 o bobl i fod yn Lwmenyddion – gyda goleuadau uwch-dechnoleg arbennig wedi'u cynllunio'n arbennig i ni. Byddwn yn mynd i 20 lle gwyllt a phrydferth ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Ac yna gyda'n gilydd, wrth iddi nosi, byddwn yn eu goleuo, gan greu gwaith celf awyr agored anhygoel o'n goleuadau a'n tirweddau. Bydd yr adegau pwerus hyn yn cael eu cipio ar gamera cyn ein taith gefn gwlad olaf ym mis Medi: diweddglo ledled y DU, a gaiff ei ddarlledu i filiynau.

Cynhelir Green Space Dark Skies rhwng mis Ebrill a mis Medi 2022. Ymunwch ag arloeswyr celfyddydau awyr agored Walk the Plank a 20,000 o gyd Lwmenyddion i ddathlu ein hawl i fwynhau ein cefn gwlad gwerthfawr – a'n cyfrifoldeb i'w ddiogelu ar gyfer pawb, am byth.

Anturio, mwynhau, amddiffyn

Ar 24 Ebrill 1932, 90 mlynedd yn ôl i’r gwanwyn nesaf, aeth cannoedd o gerddwyr allan ar draws tir agored tuag at bwynt uchaf y Peak District i brotestio yn erbyn cyfreithiau a oedd yn gwneud eu taith gerdded yn anghyfreithlon. Roedd y Kinder Scout mass trespass yn ddigwyddiad allweddol yn y mudiad hawl i grwydro, gan ysbrydoli creu ein rhwydwaith o Barciau Cenedlaethol yr ydym yn eu trysori.

Gallwn yn awr ymweld ag unrhyw un o'r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU a’r 46 o Ardaloedd o Harddwch Cenedlaethol Eithriadol (AHNE) ar unrhyw adeg, a bob amser am ddim. Am wahanol resymau, nid oes llawer ohonom yn teimlo y gallwn fwynhau'r mannau unigryw hyn – ond drwy Green Space Dark Skies, rydym yn annog pobl o bob cefndir i greu cysylltiadau newydd â'n cefn gwlad.

Mae cynaliadwyedd wrth wraidd y prosiect ledled y DU hwn. Bydd Green Space Dark Skies yn garbon bositif, ac yn y pen draw bydd yn gwaredu mwy o garbon o'r atmosffer nag y bydd yn ei gynhyrchu, ac ni fydd yn gadael unrhyw ôl ar y dirwedd yr ydym yn ymweld â hi. Ar yr un pryd, rydym yn gobeithio ysbrydoli miloedd i fod yn geidwaid natur gweithredol ar gyfer y dyfodol – o'n natur ni, ac ar gyfer ein dyfodol ni.

Mae Green Space Dark Skies yn bartneriaeth rhwng Walk the Plank, Siemens, National Parks UK a Phrifysgol Salford, gyda Landscapes for Life: The National Association of Areas of Outstanding Natural Beauty, Extraordinary Bodies, y cydweithio rhwng Diverse City a Cirque Bijou, a CC-Lab.

Cymerwch ran!

Rydym yn chwilio am 20,000 o Lwmenyddion i'n helpu i oleuo ein tir, ac mae croeso i bawb. Ymunwch â ni ar ein teithiau i dirwedd y DU – gan gario goleuadau a gynlluniwyd gan Siemens a defnyddio technoleg geo-leoli arloesol a fydd yn gwneud prosiectau newydd a chyffrous yn bosibl yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd Green Space Dark Skies yn cael ei ffilmio, ei ffotograffu a'i ddarlledu'n eang ar-lein – ond i'n helpu i sicrhau bod y safleoedd yn cael eu gadael heb eu difrodi, dim ond y Lwmenyddion fydd yno'n bersonol i weld pob tirwedd yn cael ei thrawsnewid.

Byddwn hefyd yn gwahodd ein Lwmenyddion i rannu eu straeon, eu cysylltiadau a'u teimladau gyda ni am y lleoliadau anhygoel hyn. Mae'r straeon hyn wrth wraidd Green Space Dark Skies, wrth i ni ddathlu a gwarchod ein tirwedd – a gwneud yn siŵr bod croeso i bawb ei mwynhau.

Credydau

Mae Green Space Dark Skies yn ganlyniad i gydweithrediad rhwng Walk the Plank, Siemens, National Parks UK, Prifysgol Salford, a chyda Landscapes for Life: The National Association for Areas of Outstanding Natural Beauty, Extraordinary Bodies, y cydweithrediad rhwng Diverse City a Cirque Bijou, a CC-Lab.

Crynodeb

Pryd

Gwanwyn i'r hydref 2022

Ble

Byddwn yn cyhoeddi'r 20 Parc Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ar ddechrau 2022 – ond i'n helpu i warchod y tirweddau rhyfeddol hyn, dim ond i’r Lwmenyddion sy'n cymryd rhan ar y diwrnod y bydd yr union leoliadau'n cael eu datgelu ymlaen llaw

Yn addas ar gyfer

Pob oed