1

Dandelion Unexpected Gardens

'Gall unrhyw beth dyfu' wrth i Dandelion ddatgelu lleoliadau gerddi annisgwyl ledled yr Alban

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg llawn 'Dandelion Unexpected Gardens' (PDF)

Bydd deuddeg o Erddi Annisgwyl yn ymddangos yn rhan o raglen greadigol Dandelion, sy'n dangos y gall hyd yn oed y lleoedd mwyaf annhebygol flodeuo.

Bydd cyfres o erddi 'bwytadwy' a grëwyd yn arbennig yn trawsnewid darnau o dir segur a lleoedd annisgwyl ledled yr Alban yn rhan o fenter fwyd "tyfu eich hun” unigryw genedlaethol. Bydd y Gerddi Annisgwyl yn rhoi bywyd newydd i lyfrgelloedd cymunedol, glannau, meysydd parcio a hyd yn oed safleoedd llanw o Ynysoedd y Gorllewin i'r Gororau, ac yn un o uchafbwyntiau Dandelion, rhaglen greadigol newydd, a gynhelir rhwng mis Ebrill a mis Medi 2022.

Comisiynwyd Dandelion gan EventScotland ac fe’i hariannwyd drwy Lywodraeth yr Alban, a hwn yw cyfraniad yr Alban i UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, rhaglen genedlaethol o ddigwyddiadau ac ymgysylltu creadigol. Mae Dandelion wedi'i ysgogi gan y cysyniad o ‘Hau, Tyfu a Rhannu’ – nid dim ond bwyd ond syniadau, cerddoriaeth, gwybodaeth wyddonol a chymuned – sy’n dilyn ymagwedd unigryw at dyfu. Bydd Dandelion yn dwyn artistiaid, gwyddonwyr, perfformwyr a thechnolegwyr ynghyd i gyflwyno digwyddiadau a rhaglenni ledled yr Alban, gan gynnwys y Gerddi Annisgwyl, gan arwain yn y pen draw at gannoedd o ddathliadau’r cynhaeaf yn ddiweddarach eleni.

Bydd pob Gardd Annisgwyl yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau sy'n unigryw i bob lleoliad drwy gydol yr haf, wedi'i rhaglennu gan gynhyrchydd creadigol. Bydd Cerddor Preswyl lleol yn cael ei benodi i bob safle hefyd, ac mae ceisiadau ar agor bellach ar gyfer hyn, i greu darn newydd o waith i'w gyflwyno yn y digwyddiad Cynhaeaf ym mis Medi.

Yn ogystal, bydd Ciwbiau o Olau Parhaus, sy’n rhannol yn waith celf ac yn rhannol yn ffermydd fertigol bach, yn ymweld â’r gerddi. Bydd y ciwbiau, sydd wedi’u dylunio’n arbennig gan Dandelion, yn tyfu cannoedd o eginblanhigion o dan olau LED, gan ddangos yr arloesedd technolegol diweddaraf mewn garddwriaeth.

Mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol creadigol mewn lleoliadau ledled yr Alban, bydd Gerddi Annisgwyl Dandelion yn cynnwys 'Gardd Arnofio' drawiadol hyd yn oed a fydd yn mynd ar daith o amgylch Camlas Forth a Clyde, a Chamlas yr Undeb.

Bydd yr Ardd Arnofio yn cynnwys dau gwch camlas ac ecosystemau arnofiol a fydd yn cael eu darparu ar y cyd ag arbenigwyr graddio dŵr trefol, Biomatrix. Bydd yn ymgysylltu â rhwydweithiau cymunedol ledled canolbarth yr Alban, gan gynnwys tyfwyr lleol ac ysgolion ac aelodau'r cyhoedd, gan alluogi cynulleidfaoedd i ddilyn y daith i weld y gerddi yn eu holl ogoniant. Bydd un cwch camlas yn cario un o giwbiau trawiadol Dandelion, a bydd y llall yn cynnal rhandir bach, gyda'i sied ardd ei hun.