Gŵyl y cynhaeaf ar gyfer yr 21ain ganrif. 

Mae Dandelion yn ddathliad chwe mis o gydweithio, creu a gweithredu ar y cyd. O’r ardd i’r cae, o’r sil ffenest i fannau agored eang, ymunwch â ni i hau a thyfu cnydau o bob math – ac yna dod at ein gilydd adeg y cynhaeaf i rannu'r hyn yr ydym ni wedi'i dyfu. 

Mae Dandelion wedi'i ysbrydoli gan y cysyniad syml o 'Hau, Tyfu a Rhannu': nid dim ond bwyd, ond hefyd cerddoriaeth, syniadau, gwybodaeth wyddonol a chymuned newydd. Mae hi â'i gwreiddiau yn yr Alban ond â golwg rhyngwladol a bydd Dandelion yn dilyn y tymor tyfu o fis Ebrill i fis Medi – pan fydd cerddorion, gwneuthurwyr, gwyddonwyr a pherfformwyr yn dod at ei gilydd mewn cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ledled yr Alban ac ar-lein. 

Bydd digon o gyfleoedd i chi gymryd rhan hefyd: tyfu eich planhigion eich hun gartref, ymuno â ni mewn dwy ŵyl fawr am ddim, a dod i Ŵyl Gynhaeaf Gymunedol yr 21ain ganrif – lle byddwn yn coginio canlyniadau ein hantur tyfu epig gyda chwmni da a cherddoriaeth newydd.  

Amser tyfu 

Bydd Gerddi Annisgwyl yn ymddangos ledled yr Alban yn 2022. O'r Gororau i'r Ucheldiroedd, o’r ynysoedd i ganol dinasoedd, o fannau dan do i'r awyr agored – bydd rhwydwaith o erddi cenedlaethol Dandelion yn dod â bywyd newydd i leoedd a mannau na chaiff eu defnyddio ryw lawer neu sydd wedi’u hesgeuluso, gan ddangos bod gan bobman y potensial i egino a blodeuo.  

Bydd Gerddi Annisgwyl Dandelion yn dir tyfu ffrwythlon ac yn fannau cyhoeddus rhyfeddol fydd yn agored i bawb. Byddant yn cynnal amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau, gosodiadau a gweithgareddau arbennig yn ystod y gwanwyn a'r haf, dan arweiniad y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr a cherddorion creadigol – y cyfan ar gyfer y cynhaeaf. 

Byddwn yn gosod cannoedd o Giwbiau o Olau Parhaus – ffermydd fertigol bach a gwaith celf sy'n cyfuno crefft dylunio, arloesedd technolegol a thechnegau tyfu traddodiadol. Bydd y Ciwbiau yn cynhyrchu amrywiaeth gyfoethog o gnydau yn ystod 2022 wedi'u gwasgaru ledled yr Alban mewn Gerddi Annisgwyl, ysgolion a thu hwnt – ynghyd â cherddoriaeth newydd a grëwyd ac a recordiwyd ar gyfer Dandelion gan artistiaid cartref a rhyngwladol. 

Bydd Dandelion hefyd yn cynnwys gwyliau bwyd-a-cherddoriaeth cynaliadwy yn Glasgow ac Inverness. Ymunwch â ni ar gyfer gweithdai, sgyrsiau, bwyd wedi'i dyfu'n lleol a cherddoriaeth newydd gan artistiaid sy'n rhannu awydd Dandelion i gyfuno diwylliant ac amaethyddiaeth. 

Comisiynir Dandelion gan EventScotland a'i ariannu drwy Lywodraeth yr Alban. 

Cymerwch ran! 

Os ydych chi’n arddwr profiadol neu os nad ydych chi erioed wedi plannu’r un hadyn, rydym ni yn eich annog i ddechrau tyfu gartref. Rydym yn rhoi miloedd o blanhigion a hadau am ddim, ac rydym hefyd yn creu llyfrgell adnoddau ar-lein am ddim – gan roi popeth sydd ei angen arnoch i ymuno â'n cymuned dyfu ledled y wlad yn 2022 a'r blynyddoedd i ddod.  

Rydym hefyd yn ysbrydoli artistiaid, ymgyrchwyr, gwyddonwyr a chynhyrchwyr creadigol y dyfodol drwy ddosbarthu 200 o giwbiau tyfu i 100 o ysgolion uwchradd, ynghyd â 300,000 o datws hadyd a 200 tunnell o gompost i 400 o ysgolion eraill - gan wahodd 100,000 o ddisgyblion i gymryd rhan ym Menter Dyfu Ysgolion Dandelion. 

Trwy gyfuno sgiliau tyfu traddodiadol â thechnegau ffermio y dyfodol, bydd y disgyblion hyn yn dod yn ddinasyddion sy’n wyddonwyr yn arbrawf tyfu cymunedol mwyaf erioed yr Alban. A phan ddaw’r hydref, byddan nhw’n rhannu'r bwyd y maen nhw wedi'i gynhyrchu ymhlith eu cymunedau ysgol mewn cannoedd o Wyliau Cynhaeaf ar y meysydd chwarae - gyda chelf, cerddoriaeth, straeon a mwy. 

Credydau 

Wedi’i gomisiynu gan EventScotland 

Wedi’i ariannu drwy Lywodraeth yr Alban 

Crynodeb 

Pryd 

Gwanwyn i hydref 2022 

Ble 

Ar draws yr Alban 

Yn addas ar gyfer 

Pob oed 

Mynediad 

Am ddim