1

Ein Bwrdd

Mae UNBOXED yn cael ei lywodraethu gan fwrdd annibynnol o'r sectorau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg (STEAM).
Vikki Heywood HS

Dame Vikki Heywood DBE

Cadeirydd bwrdd

Vikki Heywood oedd Cadeirydd 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol y DU ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Cyn hynny, bu'n Gadeirydd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac Academi Ddrama Mountview; Cyfarwyddwr Gweithredol y Royal Shakespeare Company; Cyd-Brif Swyddog Gweithredol Royal Court Theatre; aelod o Fwrdd y National Theatre; ac yn ymddiriedolwr i Foyle Foundation.

Cyn hynny, arweiniodd Vikki Gomisiwn Warwick ar Ddyfodol Gwerth Diwylliannol, a bu'n gwasanaethu ar Fyrddau Cymdeithas Theatr Llundain ac Olympiad Diwylliannol Llundain 2012. Dyfarnwyd CBE iddi yn 2012 a gwnaed hi’n Fonesig yn 2020.

Dr. Maggie Aderin-Pocock MBE

Dr. Maggie Aderin-Pocock MBE

Aelod Bwrdd

Mae Maggie Aderin-Pocock yn wyddonydd gofod sy’n angerddol dros gyflwyno gwyddoniaeth i gynulleidfa gyffredinol. Mae hi wedi treulio ei gyrfa yn creu offer newydd, pwrpasol mewn amgylcheddau diwydiannol ac academaidd. Maggie yw sylfaenydd Science Innovation Ltd, lle mae'n cynnal gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd, yn rhannu ei chariad at y gofod ac yn annog cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol i ymgymryd â STEAM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau, Mathemateg).

Yn awdur, cyflwynydd teledu a chyd-gyflwynydd The Sky at Night, enillodd Maggie fedal aur Institute of Physics yn ddiweddar am wasanaethau eithriadol i addysg gwyddoniaeth a chyfathrebu ffiseg, a hi yw Llywydd Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain.

Amali de Alwis MBE FRSA

Amali de Alwis MBE FRSA

Aelod Bwrdd

Amali de Alwis yw Prif Swyddog Gweithredol Subak, cyflymydd dielw cyntaf y byd sy'n graddio effaith yr hinsawdd drwy ddata, polisi a newid ymddygiad. Cyn hynny roedd yn Rheolwr Gyfarwyddwr Microsoft ar gyfer Startups UK a Phrif Swyddog Gweithredol Code First: Girls. 

Mae Amali yn aelod o'r Bwrdd yn Ada, y Coleg Cenedlaethol dros Sgiliau Digidol, a Sefydliad Raspberry Pi. Yn un o sylfaenwyr y Tech Talent Charter, cafodd ei henwi fel 'y fenyw fwyaf dylanwadol ym maes TG yn y DU' gan Computer Weekly, a dyfarnwyd MBE iddi yn 2019 am wasanaethau i amrywiaeth a hyfforddiant yn y diwydiant technoleg.

Headshot of Liam Hannaway

Liam Hannaway

Aelod Bwrdd (Gogledd Iwerddon)

Mae Liam Hannaway yn gyn-Brif Weithredwr a Phrif Swyddog Cyfrifyddu cynghorau adrannau lleol. Mae gan Liam gyfoeth o brofiad o gyflwyno prosiectau mawr, ar ôl llwyddo i reoli'r gwaith o gyflawni twrnament golff Agored Iwerddon yn 2015 yn ogystal â'r Coffáu Newyn Cenedlaethol blynyddol.

Mae Liam hefyd wedi bod yn aelod o Fwrdd YouthAction NI ac yn Gyfarwyddwr Gŵyl ar gyfer Gŵyl Ddrama Lislea, gŵyl ddrama i Iwerddon gyfan, am y 15 mlynedd diwethaf. Ym mis Chwefror 2021, penodwyd Liam gan y Gweinidog Cymunedau i swydd Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon. 

Headshot of Roger Lewis

Roger Lewis

Aelod Bwrdd (Cymru)

Roger Lewis yw Llywydd Amgueddfa Cymru; Cadeirydd Churchill Lines Foundation a Racecourse Media Group; ymddiriedolwr Compass for Life; ac aelod o Banel Anrhydeddau Dinesig y Jiwbilî Platinwm.

Mae swyddi blaenorol Roger yn cynnwys Pennaeth Cerddoriaeth BBC Radio 1; Rheolwr-gyfarwyddwr Is-adran Glasurol EMI Records; Llywydd Cwmni Recordiau Decca; Rheolwr Gyfarwyddwr a Rheolwr Rhaglenni Classic FM; Rheolwr Gyfarwyddwr ITV Cymru; a Phrif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru a Stadiwm y Mileniwm. Mae'n Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a'r Sefydliad Materion Cymreig. 

Headshot of Dr. Bridget McConnell CBE

Dr. Bridget McConnell CBE

Aelod Bwrdd (yr Alban)

Bridget McConnell yw Prif Weithredwr Glasgow Life, elusen sy'n helpu cymunedau amrywiol Glasgow i brofi manteision sy'n newid bywydau cymryd rhan mewn diwylliant a chwaraeon.

Roedd Bridget yn allweddol wrth ddod â Gemau'r Gymanwlad 2014 i Glasgow, ac wrth oruchwylio'r gwaith o gyflawni Pencampwriaethau Ewropeaidd 2018. Bu hefyd yn goruchwylio'r gwaith o adnewyddu Oriel Gelf ac Amgueddfa Kelvingrove; agor Amgueddfa Glan yr Afon ac Arena Emirates; adnewyddu Neuadd Kelvin; a'r prosiect parhaus i adnewyddu ac ail-chwarae Casgliad Burrell. Mae'n Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a Chymdeithas Frenhinol Caeredin. 

Dr. Hayaatun Sillem CBE

Dr. Hayaatun Sillem CBE

Aelod Bwrdd

Hayaatun Sillem yw Prif Swyddog Gweithredol yr Academi Beirianneg Frenhinol a Gwobr y Frenhines Elizabeth am Beirianneg. Mae'n cadeirio Fforwm Arloesi Busnes Llywodraeth y DU a Gwobr St Andrews ar gyfer yr Amgylchedd, ac yn ddiweddar bu'n cyd-gadeirio gyda Syr Lewis Hamilton ei Gomisiwn ar gynrychiolaeth o bobl du ym maes chwaraeon modur yn y DU. 

Mae Hayaatun yn un o ymddiriedolwyr EngineeringUK a'r Sefydliad ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac mae'n aelod o Gyngor Ymgynghorol Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU. Wedi'i henwi'n un o'r 'Inspiring 50 Women in Tech' ac yn un o'r menywod mwyaf dylanwadol ym maes peirianneg, dyfarnwyd CBE iddi yn 2019. 

Headshot of Rob Smith MBE

Rob Smith MBE

Aelod Bwrdd

Mae Rob Smith yn ddylunydd cynnyrch ac yn Gyfarwyddwr y Cwmni Dwylo Gweithredol, sy'n cynhyrchu ac yn gwerthu cynnyrch i bobl sydd â llai o allu i ddefnyddio eu dwylo.

Dioddefodd Rob anaf i'r asgwrn cefn yn 1996 ac effeithiodd ar waelod ei gorff a'i gryfder o ran gafael. Gan iddo ei chael hi'n anodd dod o hyd i offer addas i oresgyn problemau gafael, dechreuodd ddylunio cymhorthion gafael a ganwyd y cwmni Active Hands. Mae Rob wedi cael ei gydnabod yn Shaw Trust Power 100, yn enillydd Gwobr Stelios ar gyfer Entrepreneuriaid Anabl, ac mae wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dylunio a Thechnoleg Gynhwysol y Coed Duon. Dyfarnwyd MBE iddo yn 2020. 

Headshot of FARAZ TASNIM ACMA

Faraz Tasnim ACMA

Aelod Bwrdd

Mae Faraz Tasnim yn gyfrifydd rheoli siartredig ac yn arweinydd ariannol profiadol iawn gyda dros 15 mlynedd o brofiad o ddarparu mewn amgylcheddau cymhleth ac aml-randdeiliad.

Mae Faraz yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes Masnachol yn Quilter PLC, ac mae wedi dal swyddi cyllid a thechnoleg uwch arweinwyr ar draws Direct Line, Hastings Direct, Banc Lloyds a Rolls-Royce. Mae hefyd yn Drysorydd Ymddiriedolaeth Runnymede, swydd anweithredol sy'n goruchwylio cyllid, archwilio a risg i'r elusen cydraddoldeb hiliol. 

Headshot of Andrew Thompson

Prof. Andrew Thompson CBE

Aelod Bwrdd

Mae Andrew Thompson yn Athro Hanes Byd-eang ac Ymerodrol a Chymrawd Athro yng Ngholeg Nuffield, ac yn Gyd-Gadeirydd y Ganolfan Hanes Byd-eang ac Ymerodrol ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn rhychwantu effeithiau ymerodraeth ar fywyd Prydain yn ystod y 19eg a'r 20fed ganrif, ac ar hyn o bryd mae'n ymchwilio i ddyngarwch rhyngwladol a'r sector cymorth.

Rhwng 2015 a 2020, Andrew oedd Cadeirydd Gweithredol Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (ARC). Tan 2021, ef oedd Arweinydd Rhyngwladol UKRI ar gyfer y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF) gwerth £1.5 biliwn a Chronfa Newton. Dyfarnwyd CBE iddo yn 2021.

Y Daith Hyd Yma

UNBOXED: Y Daith Hyd Yma a luniwyd gan yr ymgynghorydd celfyddydau Graham Devlin ar ran y Bwrdd fel canllaw i ddeall maint ac effaith y rhaglen.

Adroddiad Bwrdd - Y Daith Hyd Yma (PDF)